هوروسکوپ ها و پیام آسترولوژی تکاملی

پیام آسترولوژی تکاملی 5 تا 10 اکتبر 2018

یکی از مهمترین هفته های سال 2018 را تجربه می کنیم. ونوس در عقرب حرکت برگشتی را آغاز می کند ، زمان ورود همگی ما به چاکرای ریشه خواهد بود که محل واکنش های شیمیایی روح ما برای شکوفاییست. بازنگری مسائل پولی و رابطه ای عمیقا اتفاق می افتد چون ونوس در عقرب دنبال ریشه رابطه هاست و با همه وجود یا می خواهد یا قطعا نمی خواهد. ماه نو در نشان ترازو 9 اکتبر 2018 ساعت 7:16 دقیقه بوقت تهران اتفاق می افتد و بلافاصله بعد از آن در عرض جند روز تعامل های بسیار مهمی خواهیم داشت که چشم ما را به حقایق بسیاری روشن می کند که حداقل زمانی مه معلق بوده اند از آوریل 2018 هست. اما لایه لایه های عمیقی را در بر می گیرند که باز هم ما را به مسائل 2010 و 2011 و 2014 و 2016 و 2017 می کشانند.
حرکت برگشتی ونوس در عقرب روبروی اورانوس اتفاق می افتد و اورانوس سنت شکن قوانین سنتی وضع شده در رابطه ها را که پلوتو و سترن در پیوند با یکدیگر در سال 1982 و 1983 وضع کردند در هم می شکنند. قابل توجه همه بخصوص متولدین این سال ها.
تا نیمه نوامبر به شدت از نظر رابطه ای و پولی در معرض شستشوی کارمایی قرار خواهیم گرفت.
شاید حالا متوجه شوید که چرا از آوریل می گفتم تا ماه می شروع نشده همه کارهای مهم را انجام دهید. سال 2018 سال روبرویی ما با لایه لایه های وجودی ماست. ارزش های ما ، هویت ما ، دیدگاه های ما ، توقعات ما ، شور و شوق های ما ، تفکرات ما و…..و….و همه در حال تغییر هستند.

پیام آسترولوژی تکاملی 5 تا 10 اکتبر 2018
enemad-logo
error: Content is protected !!